EnConSol-Solar Energy

אנקונסול (ד"ר משה דן הירש) פתרונות אנרגיה ובקרה בע"מ                                          אנגלית    שער


 

האתר בתהליך בניה 

 ניצול אנרגית השמש

פרויקט הדגמה למיזוג אויר מרכזי במרכז הרפואי "שיבא", תל השומר

פיתוח טכנולוגיות קליטה, חימום, קרור, בקרה

 

מערכת מרכזית חלוצית לחימום מים והסקה בבניין רב קומות בירושלים

 

בקרת אקלים

  אתר הדגמה לאומי לטכנולוגיות סולריות להפקת חשמל בשדה בוקר

מערכות פוטוולטאיות עבור תרני מדידה ותאורת אזהרה גבוהים

 

מערכות משולבות סולריות-פוטוולטאיות וטורבינות רוח לישוב מצפה כליל בגליל

 

הפקת חשמל 

מערכת מיזוג אויר מרכזית מונעת באנרגית השמש

המרכז הרפואי "שיבא", תל השומר - 1982

לתחילת הדף

:פרויקט הדגמה לאומי
פתוח של חב' תדיראן\אש"ד
(אופטימיזצית מערכת ובקרה בשלבי פתוח ותכנון / רפרנט מטעם משרד האנרגיה והתשתית בשלבי הקמה והרצה: ד"ר משה הירש)

 
בתמיכה חלקית של משרד האנרגיה והתשתית

מערך קולטי שמש מערכת אגירה תרמית

חדר בקרה מרכזילתחילת הדף
  
  אתר הדגמה לאומי לטכנולוגיות סולריות להפקת חשמל בשדה בוקר

שדה בוקר-1987

לתחילת הדף

                

פרויקט הדגמה של משרד האנרגיה והתשתית

(פתוח, תכנון ותאום הקמה והרצה של מערכת בקרה וניטור ביצועים ממוחשבת מרכזית/מבוזרת : ד"ר משה הירש)


מראה כללי של אתר קולטי שמש להפקת חשמל חדר בקרה ממוחשבת מרכזי


לתחילת הדף